Home > Secretaris gezocht

Wat zijn zoal de werkzaamheden van de secretaris van het Zeemanshuis?

Het Algemeen bestuur (AB) vergaderd regulier elk kwartaal. Er is een notuliste bij de vergaderingen aanwezig. Ca. een week vooraf is er bestuursoverleg  tussen voorzitter, penningmeester en secretaris. Zij vormen  het dagelijks bestuur (DB) . De datums worden voor het gehele jaar vastgelegd.

 Het AB bestaat uit minimaal 7 leden, naast het DB, minimaal 2 vaste leden, 2 leden van de barvrijwilligers(2 jaarlijkse wisseling) en 2 adviserende leden, zijnde de pastor en een vertegenwoordiger van de ITF, dit is de internationale vakbond van zeelieden. De pastor is de enige betaalde kracht,  hij heeft een parttime dienst verband.

De secretaris zorgt voor de agenda, het redigeren van de notulen en de verspreiding van de stukken nodige voor de algemene bestuursvergadering en de DB   vergadering vooraf. Dit gebeurt via de e-mail. Hij beheert ook het archief.

Is er tussentijds overleg nodig voor zaken die geen uitstel kunnen lijden, dan wordt er tussentijds ook overleg gepleegd. Zoals op dit moment met de bouwplannen die we hebben. Er is een Bouwcie die een en ander voorbereid en begeleid.

Daar we als Zeemanshuis 365 dagen per jaar open zijn,  zijn er uiteraard regelmatig zaken die de aandacht vragen. Veel kan per e-mail, WhatsApp en telefoon tussentijds worden afgehandeld en verwerkt.

De secretaris  heeft het secretariaat en dus het formele contact met de relaties, zowel zakelijk als met de overheid, Kamer  van Koophandel. De financiële correspondentie loopt zoveel mogelijk direct naar de penningmeester.

Het is een vrijwilligers functie. Gemaakte onkosten worden vergoed en er is een km vergoeding.